Privacybeleid Anna Timmerman vzw

Dit privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens, die vzw Anna Timmerman (hierna: de vereniging) verwerkt van haar abonnees, schenkers, deelnemers, en andere contacten.

Als u zich inschrijft op ons tijdschrift, deelneemt aan een (vormings-)activiteit, beroep doet op een
dienst van de vereniging, een bestelling doet bij de vereniging of een gift doet of om een andere
reden persoonsgegevens aan de vereniging verschaft (bijvoorbeeld om een vraag beantwoord te zien via e-mail of telefoon), geeft u uitdrukkelijk toestemming om uw persoonsgegevens in lijn met dit privacybeleid te verwerken.

1. Vereniging

De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:
Vzw Anna Timmerman
Snaggaardstraat 9
8000 Brugge
De functionaris gegevensbescherming is bereikbaar via info@doofblind.be.

2. Welke gegevens verwerken we en met welk doel

2.1. In het kader van uw contacten met de vereniging, worden van u de volgende
persoonsgegevens verwerkt (= opgeslagen, bewaard, gebruikt, …):
    a) voor- en familienaam
    b) adresgegevens
    c) e-mailadres
    d) bankrekeningnummer
    e) betrokkenheid bij doofblindheid (doofblinde, hulpverlener, familielid, vrijwilliger, donateur,
         deelnemer, vraagsteller)

2.2. De vereniging verwerkt de hierboven genoemde persoonsgegevens voor de volgende
doeleinden:
    a) Uw naam, adres, en e-mailadres worden gebruikt voor het beantwoorden van uw vragen of
         oproepen, voor de verstrekking van de door u aangevraagde informatie of het afhandelen
         van de door u gevraagde diensten en producten voor het bezorgen van uitnodigingen en
         informatie over de door de organisatie georganiseerde diensten, activiteiten en enquêtes.
    b) Uw naam en bankrekeningnummer worden gebruikt om financiële regelingen zoals
         deelnamebetalingen of betalingen van producten en diensten of giften af te handelen.
    c) Als u deelgenomen hebt aan een activiteit worden uw naam en e-mailadres tot uiterlijk een
         jaar na deelname gebruikt om u te vragen naar uw ervaringen met de vereniging en om u te
         informeren over de mogelijke verderzetting van de samenwerking.
         Uitsluitend indien u daarvoor toestemming hebt gegeven, gebruikt onze vereniging uw naam
         en e-mailadres om u 3-maandelijks haar e-mail nieuwsbrief met informatie over activiteiten,
         diensten en andere interessante informatie met betrekking tot onze vereniging te bezorgen.
         Afmelding voor deze mailing is te allen tijde mogelijk via de afmeldlink onderaan de mail.

3. Bewaartermijnen

3.1. De vereniging verwerkt en bewaart uw persoonsgegevens tot u om verwijdering ervan
vraagt. Direct na afloop van de hiervoor genoemde bewaartermijn zal de vereniging uw
persoonsgegevens vernietigen en/of anonimiseren, tenzij zij op grond van de wet (bijvoorbeeld op
grond van de vzw of de fiscale wetgeving) verplicht is om bepaalde persoonsgegevens langer te bewaren. In dat laatste geval zullen uitsluitend deze specifieke persoonsgegevens gedurende de
wettelijke bewaartermijn bewaard blijven.

3.2. Wanneer u zich uitschrift voor onze nieuwsbrief via de link onderaan het e-zine, dan
verdwijnen uw naam en e-mailadres onmiddellijk van de lijst met abonnees. Dit betekent niet
noodzakelijk dat u automatisch verwijderd bent uit al onze databestanden.

4. Beveiligingsmaatregelen en bewerkers

4.1. Om uw persoonsgegevens te beschermen heeft de vereniging passende technische en
organisatorische maatregelen getroffen. Op die manier worden uw persoonsgegevens beveiligd
tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging of
beschadiging.

4.2. Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt de organisatie soms gebruik van
diensten van derden. Zij verwerken de persoonsgegevens uitsluitend in opdracht van de vereniging.
De vereniging heeft met hen een bewerkersovereenkomst afgesloten waarin de bewerker wordt
verplicht om alle verplichtingen uit de privacywet, de Europese algemene verordening
gegevensbescherming en dit privacybeleid na te leven. Via de functionaris gegevensbescherming kan een lijst worden opgevraagd van onze bewerkers.

5. Inzagerecht, verwijdering, klachten en vragen

5.1. Via het secretariaat (info@annatimmerman.be) kan u verzoeken om uw persoonsgegevens
in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. De vereniging zal uw verzoek steeds meteen in behandeling nemen en u, in ieder geval binnen een maand na ontvangst van het verzoek, informeren over het gevolg dat er aan is gegeven. Als de vereniging uw verzoek niet inwilligt zal zij u informeren over de redenen daarvoor.

5.2. Als u bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens zoals
bedoeld in artikel 2, dan kan u eveneens contact opnemen met het secretariaat
(info@annatimmerman.be). De vereniging zal het bezwaar meteen, in ieder geval binnen een maand, in behandeling nemen en de betreffende persoonsgegevens verwijderen, tenzij zij dat op grond van een wettelijke verplichting niet kan. Indien dat laatste het geval is, zal de organisatie u hiervan op de hoogte brengen.

5.3. Als u klachten heeft over de manier waarop de vereniging uw persoonsgegevens verwerkt of
uw verzoeken behandelt, dan kan u contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming
(info@doofblind.be). Als dit niet leidt tot een oplossing, kan u natuurlijk altijd gebruik maken van uw recht om een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie (commission@privacycommission.be) of een beroep doen op de bevoegde rechter.

5.4. Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit privacybeleid kunnen worden gericht aan
ons secretariaat (info@annatimmerman.be).

6. Wijzigingen

Dit privacybeleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de verenigingswebsite bekend
gemaakt. Wij raden u aan om regelmatig ons privacybeleid te bekijken.

Datum: 11/1/2021.