Belangenverdediging

Anna Timmerman verdedigt de belangen van alle doofblinde en slechthorend-slechtziende kinderen, jongeren en volwassenen en hun familie. We pleiten bij de overheid voor meer middelen om de maatschappelijke participatie van doofblinden te verbeteren. Hiervoor werken we samen met andere belangenverenigingen.

Samenwerking met andere organisaties

Anna Timmerman vzw werkt met diverse organisaties en verenigingen samen om de belangen van doofblinden te verdedigen en om doofblindheid meer bekend te maken.

Doofblinden

Anna Timmerman werkt samen met Doofblind Vlaanderen voor het ontwikkelen en up-to-date houden van deze website. Ook is Anna Timmerman vzw partner van het EDbU-event van eind juni 2021 in België.

Blinden en slechtzienden

Anna Timmerman vzw is lid van Zicht op Cultuur – Slechtzienden en Blinden Platform Vlaanderen (Zoc-SBPV), dat de belangen van blinden en slechtzienden verdedigt.

Anna Timmerman werkte samen met Blindenzorg Licht en Liefde voor de organisatie van een
studiedag voor hulpverleners die tijdens hun werk geconfronteerd worden met doofblinde
cliënten. De studiedag ging door op 5 november 2014 en de titel was “Eén en al oor en oog". Ook voor het keuzepakket “Beleef doofblindheid” bij XiniX werken we samen met Licht en Liefde.

Doven en slechthorenden

Anna Timmerman werkt samen met Doof Vlaanderen voor diverse projecten, zoals de studiedag “Doofblind en dan?” van 17 maart 2018.

Tolken

Anna Timmerman vzw werkt samen met het Vlaams Communicatie Assistentie Bureau voor Doven om de toegankelijkheid van tolkaanvraag.be te verbeteren. De bedoeling is dat zoveel mogelijk doofblinde mensen zelfstandig een tolkaanvraag kunnen doen via deze website.

Anna Timmerman vzw werkt samen met de Beroepsvereniging Vlaamse Gebarentaaltolken om de beroepscode aan te passen voor tolken Vlaamse gebarentaal die met doofblinden werken. Tolken weten niet altijd goed wat er van hun verwacht wordt en doofblinde mensen weten niet altijd wat ze mogen verwachten van hun tolk. Daarom heeft Anna Timmerman vzw een “Appendix aandachtspunten bij het tolken voor doofblinden” opgemaakt. Die wordt aan de algemene beroepscode tolken Vlaamse gebarentaal toegevoegd.

Belangenverenigingen voor personen met een beperking

Anna Timmerman werkt samen met de burgerrechtenorganisatie GRIP en de gelijke kansen
organisatie Unia. We geven vooral input voor de opmaak van het Schaduwrapport of rond opvolging en implementatie van het VN-verdrag inzake rechten van personen met een handicap.

Anna Timmerman vzw is lid van Rare Diseases Organisation Belgium, die de belangen verdedigt van mensen met een zeldzame ziekte.

Adviesorganen

Anna Timmerman werkt samen met NOOZO (Vlaamse adviesraad Handicap) en dit op allerlei vlakken:

  1. Voor het advies Basisbereikbaarheid. Veel doofblinden zijn voor hun verplaatsingen aangewezen op het openbaar vervoer. Het is dan ook belangrijk dat dit vervoersaanbod in de toekomst voor hen zo toegankelijk mogelijk wordt.
  2. Voor het advies Beheersovereenkomst VRT. Ook voor doofblinden is het leuk om op de hoogte te blijven van de actualiteit en van het TV-aanbod te kunnen genieten.
    Sommige doofblinden hebben nog voldoende zicht om zich te behelpen met de Vo-box. Anderen kunnen met de GO-box aardig geholpen zijn en op die manier toegang hebben tot de ondertitels. Voor doofblinden die niet meer voldoende zien of horen om met deze hulpmiddelen TV te kijken, is het een groter probleem. Maar programma’s met veel dialoog of monoloog zoals voordrachten, lezingen, nieuws, dus programma’s met weinig actie of beweging op het scherm, kunnen wellicht toegankelijk gemaakt worden als de tekst van de ondertiteling beschikbaar gesteld wordt via de website of via e-mail op aanvraag. deze mensen kunnen de tekst dan op eigen tempo lezen met hun specifieke computeraanpassing voor zwaar-slechtzienden of blinden.
  3. Voor het advies over het wegwerken van de wachtlijsten. Doofblinde mensen hebben heel wat ondersteuning nodig om zelfstandig te kunnen leven, om deel te nemen aan het maatschappelijke leven en bij hun dagbesteding. De overheid moet voldoende middelen  vrijmaken om aan iedereen met een ondersteuningsvraag een budget ter beschikking te stellen.

Anna Timmerman werkt samen met het Vlaams Overleg Toegankelijkheid. We geven input bij publicaties zoals “Naar een toegankelijke gemeente” of bij de herziening van de “Vlaamse
Stedenbouwkundige Verordening betreffende toegankelijkhei
d” en “Tips voor een toegankelijke anderhalve meter samenleving”.

KU Leuven

Anna Timmerman vzw werkte samen met KU Leuven tijdens het Disability Filmfestival van 2013. Onze vzw nam het peterschap op zich voor de vertoning van de film Planet of Snail, over het leven van een Zuid-Koreaanse doofblinde man.
Ook voor de masterproef van een student orthopedagogie over de kwaliteit van leven van
volwassenen met verworven doofblindheid in Vlaanderen werkten we samen met de KU Leuven.  De masterproef en een samenvatting in gebarentaal kan je bekijken op de pagina Onderzoek naar doofblindheid.

Internationale belangenbehartiging voor doofblinden

Anna Timmerman vzw is lid van internationale belangenverenigingen voor doofblinden en werkt met deze organisaties samen om de belangen van doofblinde mensen te verdedigen.

EDbU

De European Deafblind Union (EDbU) is een Europese vereniging die Europese organisaties voor doofblinden samenbrengt. EDbU werd opgericht in 2003 als een internationale niet-gouvernementele en non-profitorganisatie. Anna Timmerman vzw is stichtend lid.

Het doel van EDbU is werken aan gelijkheid en volledige deelname aan de samenleving door doofblinden in alle Europese landen. EDbU is een Europees forum voor de uitwisseling van kennis en ervaring op het gebied van doofblindheid dat ook werkt aan het vergroten van de Europese solidariteit tussen doofblinde organisaties.

WFDB

Anna Timmerman vzw is lid van de World Federation of the DeafBlind (WFDB). WFDB is opgericht in 2001 en bestaat vandaag uit 75 nationale en geassocieerde lidorganisaties uit 62 verschillende landenover de wereld. WFDB is erkend als legitieme wereldwijde vertegenwoordiger en stem van mensen met doofblindheid.

Meer informatie over internationale doofblindenorganisaties

Highlights

Overleg met Kabinet Cultuur over verenigingsgebonden tolkuren

Al het werk binnen onze vereniging wordt door vrijwilligers gedaan. Er zetten zich ook doofblinde
mensen vrijwillig in voor onze vzw. Deze mensen beschikken slechts over een beperkt aantal tolkuren om hun maatschappelijke participatie mogelijk te maken. Doofblinde vrijwilligers wilden niet langer hun schaarse tolkuren gebruiken voor vrijwilligerswerk. Daarom stapte Anna Timmerman vzw eind 2018 naar het Kabinet van Cultuur om te pleiten voor verenigingsgebonden tolkuren. Voor 2019 en 2020 kreeg de vzw een subsidie om de tolken te vergoeden van doofblinden die zich vrijwillig inzetten voor de vzw.

Doofblindheid eindelijk erkend

Na jarenlang lobbyen is er eindelijk een doorbraak! In een brief die Anna Timmerman vzw in oktober 2018 van het kabinet van minister van Welzijn ontving lazen wij dat doofblindheid door het Vlaams Agentschap voor personen met een handicap (VAPH) erkend wordt als unieke handicap:

“Doofblinden krijgen van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap de nodige
aandacht. Bij het ontwikkelen van classificerende diagnostische protocollen werd in overleg met
specialisten uit de sector speciaal aandacht gegeven aan de diagnostiek van doofblindheid.
Doofblindheid wordt door het VAPH beschouwd als een specifieke handicap die niet louter de som is van doof/slechthorend en blind/slechtziend zijn. Het is een nieuwe, heel unieke handicap die leidt tot ernstige problemen op vlak van interactie, communicatie, mobiliteit en informatieverwerving."

Deze erkenning betekent een enorme stap voorwaarts in onze strijd voor gelijke kansen en gelijke rechten van doofblinde mensen. We hebben nu eindelijk een basis van waaruit we kunnen verder werken. De fundamenten voor een verdere uitbouw van kwalitatieve dienstverlening aan doofblinde mensen zijn gelegd.

Een eerste logisch gevolg van deze erkenning is een bijsturing van de toekenningsvoorwaarden voor het recht op tolkuren, zodat iederéén die slechtziend/blind én matig/zwaar slechthorend of doof gebruik kan maken van het hogere aantal tolkuren voor doofblinden. In juni 2020 werd het aantal tolkuren voor de leefsituatie opgetrokken van 180 naar 220 uren.

Op pagina 34 van de Beleidsbrief Welzijn 2018-2019 van Jo Vandeurzen, Vlaams minister van welzijn, volksgezondheid en gezin  kan je lezen dat het aantal tolkuren voor doofblinden wordt uitebreid.

Conferentie over doofblindheid in Europees Parlement

Ter nagedachtenis van Helen Keller, die op 27 juni 2018 50 jaar overleden is, vond op 5 juni 2018 de conferentie "Alone We Can Do So Little, Together We Can Do So Much" plaats in het Europees Parlement te Brussel. Het bestuur van Anna Timmerman vzw was aanwezig bij deze  conferentie.

Ivan Jakovcic (Europees parlementslid) stelde de resolutie voor die het Europees parlement moet goedkeuren. Hij benadrukte het belang van gelijkwaardige en volledige participatie van doofblinden in de samenleving.  In de resolutie worden  vijf hoofdstukken opgenomen:

  1. Recht op erkenning
  2. Recht op professionele tolken en begeleiders
  3. Recht op toegankelijkheid en redelijke aanpassingen
  4. Recht op educatie, training, tewerkstelling en onafhankelijk leven
  5. Recht op volledige participatie, zelfvertegenwoordiging (voor zichzelf kunnen spreken) en gelijkheid in Europa.